01-4224660

SUN - Fri, 10am - 6 pm

info@ushakiransavingandcredit.com

WE REPLY IN 24 HRS

Fixed Deposit

न्यूनतम रु.५,०००/– एकमुष्ठ जम्मा गरि समयावधि पछि एक मुष्ठ साँवा र व्याज प्राप्त गर्न सकिने छ ।