01-4224660

SUN - Fri, 10am - 6 pm

info@ushakiransavingandcredit.com

WE REPLY IN 24 HRS

About Us

यस संस्थाको शेयर पूँजी रु ५,००,००,०००।– (पाँच करोड) कायम गरिएको छ । उक्त रकमलाई क्रमिक रुपमा चुक्त पूँजीमा परिणत गर्दै लगिने छ ।